Ing. Radek Myšák

vedoucí projekt manažer
 
radek.mysak@irbos
+420 777 243 654

Dozor
a BOZP staveb

Autorizovaný technický dozor stavby

Naším hlavním úkolem je udržet projekt v čase, nastaveném rozpočtu a kvalitě. Poskytujeme dozor ve všech fázích stavby.


Předrealizační fáze

 
 • Převzetí všech podkladů a informací, jejich analýza a optimalizace řízení projektu
 • Nastavení řídícího harmonogramu projektu
 • Koordinace a dohled nad projektovými pracemi od studie až po tendrovou dokumentaci
 • Organizace výběrového řízení na zhotovitele stavby  a zajištění návrhu a projednání smluvních podmínek
 • Zajištění přípravných činností před zahájením stavby

Realizační fáze
 
 • Zajištění předání staveniště
 • Organizace a řízení stavební činnosti
 • Pravidelné zpracování monitorovacích zpráv o průběhu stavby
 • Analýza rizik a identifikace případných problémů a návrh jejich řešení
 • Organizace a vedení kontrolních dnů vč. vyhotovení zápisů
 • Kontrola a ověřování shody kvality zakrývaných konstrukcí
 • Okamžité informování klienta o důležitých událostech na stavbě
 • Kontrola dodržování harmonogramu prací
 • Sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací
 • Kontrola procesů systematického doplňování změn projektové dokumentace stavby
 • Koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace díla
 • Administrace a kontrola smluv a jejich dodatků
 • Organizace komplexních zkoušek
 • Závěrečná kontrola a převzetí dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení termínu a způsobu jejich odstraňování
 • Součinnost, zajištění kolaudace stavby

Porealizační fáze
 
 • Zajišťování kontroly odstranění vad a nedodělků
 • Finální zajištění všech dokumentů, jejich archivace a předání investorovi
 • Součinnost při zahájení provozu budovy
 • Řízení reklamačních procesů v rámci záruční doby
 

Koordinace BOZP stavby

Jako koordinátor BOZP stavby zajišťujeme:
 
 • Dohled nad dodržováním bezpečnosti práce na stavbě a eliminace rizik případných úrazů
 • Ohlášení stavby na OIP dle zákona 309/2006 a platných novel
 • Vypracování a aktualizaci plánu BOZP
 • Organizaci kontrolních dnů BOZP
 • Kontrolu informovanosti u všech dotčených poddodavatelů stavby s plánem BOZP a o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací vč. opatření k jejich minimalizaci
 • Provádění pravidelné kontroly stavby se zaměřením na dodržování předpisů BOZP
 • Oznámení investorovi každého případu porušení BOZP ze strany zhotovitele vč. návrhu a vyčíslení sankcí dle SOD
 
Mám zájem o schůzku

Spojte se
s námi

Zanechejte nám zde telefonní číslo nebo emailovou adresu a my vás budeme kontaktovat.

Společnost IRBOS s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s právními předpisy. Podrobnosti o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde. Vaše osobní údaje nikde dále nešíříme.