Dotační
programy

vše
OPPIK
OPŽP
NZÚ
IROP
PRV

OPPIK
(pro firmy)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Vypisuje: Ministerstvo průmyslu a obchodu – Agentura pro podnikání a inovace
Příjemci: podnikatelské sektory - malý, velký a střední podnik, podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem
Období: 2014 – 2020

Finanční prostředky z tohoto dotačního programu budou moci žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. Podpora bude vyplácena formou dotací a finančních nástrojů. Šanci mají projekty realizované na území celé České republiky vyjma hlavního města Prahy. Operační program se skládá z 5 prioritních os, které jsou dále rozděleny na specifické cíle, v jejichž rámci je stanoveno 23 programů podpory.

Prioritní osy OPPIK:
 
 • Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
 • Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků
 • Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
 • Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií
 • Technická pomoc

OPŽP
(pro města, obce, státní organizace)

Operační program Životní prostředí 

Vypisuje: Evropská unie - Evropského fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti
Příjemci: státem řízené organizace – kraje, obce, veřejné budovy – školy, vládní instituce aj.
Období: 2014 - 2020

Cílem operačního programu je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu. Pro žadatele je do konce období přichystáno téměř 2,750 miliardy EUR.

NZÚ
(pro stavby a rekonstrukce domů pro bydlení)

Nová zelená úsporám

Vypisuje: Ministerstvo životního prostředí - Státním fond životního prostředí ČR
Příjemci: Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, fyzické osoby i právnické osoby
Období: 2015 - 2021

Podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov (komplexní nebo dílčí zateplení), výstavbu domů s velmi nízkou energetickou náročností, environmentálně šetrné a efektivní využití zdrojů energie a obnovitelné zdroje energie (OZE). Hlavním cílem programu je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2).

IROP
(pro bytové domy a státní organizace)

Integrovaný regionální operační program

Vypisuje: Evropská Unie, Evropský fond pro regionální rozvoj - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Příjemci: obce, kraje, jimi zřízené organizace, nemocnice, SVJ, sociální podniky, školská zařízení, mateřské školy i další veřejné subjekty a neziskový sektor
Období: 2014 - 2020

IROP usiluje o vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Cílem IROP je posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života všech obyvatel ČR. Finanční alokace IROP činí 5,4 mld. EUR. Podpora je územně směřována do všech krajů České republiky kromě hlavního města Prahy. 

IROP se člení na 5 prioritních os (PO):
 • Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
 • Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
 • Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
 • Komunitně vedený místní rozvoj
 • Technická pomoc

PRV
(pro obce a zemědělce)

Program rozvoje venkova

Vypisuje: Evropská unie, Evropský zemědělský fond pro rozvoje venkova – Státní zemědělský intervenční fond
Příjemci: vlastník, nájemce, na státní půdě obec nebo soukromník, zemědělec, obec, organizační složka státu
Období: 2014 – 2020

Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura. Díky Programu rozvoje venkova do českého zemědělství poputuje v příštích letech téměř 3,5 miliardy EUR.

Prioritní osy programu:
 • Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech
 • Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů
 • Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství
 • Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím
 • Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu
 • Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech